Heb jij reeds een psycho-sociale risico analyse laten afnemen?

Als werkgever ben je verplicht de psycho-sociale risico’s binnen jouw onderneming te evalueren en maatregelen te nemen. 

In België is de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (4 augustus 1996) de basiswet op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wet verwijst uitdrukkelijk naar de psycho-sociale aspecten, veroorzaakt door het werk, als één van de 7 domeinen van welzijn op het werk.

Zo moet je als werkgever de preventie van de door het werk veroorzaakte psycho-sociale risico’s opnemen in jouw preventiebeleid en maatregelen nemen om die aspecten te voorkomen en te beheren.

Psycho-sociale risico’s zijn niet alleen het gevolg van subjectieve, menselijke of relationele factoren (zoals werkrelaties, agressiviteit van klanten of leveranciers…), maar ook van factoren in verband met de arbeidsomgeving, de veiligheid, enz.

Zo zijn werknemers die niet beschikken over het passende materieel waarmee ze hun werk in alle veiligheid kunnen uitvoeren meer dan anderen blootgesteld aan het stressrisico. Werknemers die werken in een lawaaierige omgeving of een omgeving met agressieve kleuren krijgen vaker te maken met conflicten of geweld.

Met andere woorden, de analyse van deze risico’s kan niet worden losgekoppeld van de analyse van de andere risico’s. Voor de onderneming is het van fundamenteel belang om de blootstelling aan risico’s in haar geheel te behandelen.

Binnen Flexorius hebben we meerdere analyses afgenomen, om bedrijven hiermee te ondersteunen. Uiteraard moet de vragenlijst aangepast zijn aan jouw organisatie om een sterke deelname van jouw werknemers te bevorderen. De aanpak moet gericht zijn op jouw arbeidsvoorwaarden en/of -organisatie. De anonimiteit en de vertrouwelijkheid van deze gegevens moet ten alle tijden gewaarborgd worden. Daarom wordt het aanbevolen om het onderzoek te laten uitvoeren door een externe partner, zoals Flexorius.

Onze vragenlijst is een analyse-instrument dat het mogelijk maakt de belangrijkste risicofactoren te objectiveren. Om een volledige diagnose te maken en aldus een actieplan op te stellen moet de vragenlijst noodzakelijkerwijze worden aangevuld met een kwalitatieve benadering via observatie van de arbeidssituaties, individuele en/of collectieve gesprekken.

Wil jij weten hoe dit werkt? Contacteer ons dan via hello@flexorius.hr