Op welke nieuwigheden moet jouw organisatie zich voorbereiden?

Van 11 tot 24 mei 2020 vinden de volgende sociale verkiezingen plaats. Op welke nieuwigheden moet jouw organisatie zich voorbereiden? Flexorius zet ze voor jou even op een rijtje.

1. E-voting
Vanaf de sociale verkiezingen 2020 is het mogelijk te voorzien in een elektronische stemming op afstand: de raad, het comité of bij ontstentenis, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging, kan beslissen dat de kiezers toegelaten worden om hun elektronische stemming vanaf hun gebruikelijke werkpost uit te brengen, via een drager die aangesloten is op het beveiligde netwerk van de onderneming, en mits aan alle technische vereisten voldaan is. Opmerkelijk is dat de beslissing om elektronisch te stemmen niet meer unaniem genomen moet worden, zoals het geval was tot in 2016. Een meerderheid volstaat om e-voting in je organisatie in het leven te roepen. Het is echter van cruciaal belang om goede interne afspraken te maken die het geheim van de stemming garanderen en beïnvloeding tijdens het stemmen voorkomen.

2. Uitzendkrachten mogen stemmen
Vanaf 2020 zullen ook uitzendkrachten stemrecht hebben binnen de onderneming waarin zij tewerkgesteld zijn. Dit geldt enkel voor de uitzendkrachten die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Tussen augustus 2019 en dag X:
• ofwel 3 maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn,
• ofwel gedurende 65 dagen met mogelijke onderbrekingen tewerkgesteld zijn.
2. Daarnaast moet de uitzendkracht om stemrecht te verwerven tussen dag X (officiële aankondiging van de verkiezingsdag) en dag Y-13 (13 dagen vóór de verkiezingsdag) nog eens minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld worden binnen dezelfde technische bedrijfseenheid.

3. Vervroegde referteperiodes voor het bepalen van het aantal werknemers
Ondernemingen die minstens 50 werknemers tewerkstellen moeten sociale verkiezingen organiseren voor de personeelsafgevaardigden in het preventiecomité. Vanaf 100 werknemers geldt de verplichting ook voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad.
Vervroegde referteperiode voor vaste werknemers
Verschil met de vorige verkiezingen is dat de referteperiode voor de telling van het gewoonlijk gemiddeld aantal werknemers is vervroegd met één trimester. Ze loopt meer bepaald van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.

Vervroegde referteperiode voor uitzendkrachten en register
Ook de referteperiode voor de berekening van het gewoonlijk gemiddeld aantal uitzendkrachten is vervroegd. Voortaan tellen de uitzendkrachten die bij de gebruiker aan de slag zijn tijdens het tweede trimester van 2019, meer bepaald van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019. Alleen wanneer ze een vaste werknemer vervangen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is, mogen ze niet worden meegerekend. Het bijhouden van een register van het aantal uitzendkrachten is voor ondernemingen die minstens 100 werknemers tellen niet meer verplicht omdat deze ondernemingen sowieso sociale verkiezingen moeten organiseren. Voor de sociale verkiezingen 2020 moest de ondernemingsraad binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de toekomstige wet (uiterlijk eind mei 2019) vaststellen dat de drempel van 100 werknemers is overschreden en deze unanieme verklaring in een verslag opnemen. De betrokken onderneming dit in orde hebben gebracht worden vrijgesteld van het bijhouden van de bijlage bij het personeelsregister.