Flexorius hecht alle belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke levenssfeer.  We zijn een HR consultancy bureau en werken daarom ook met gegevens van personen, ook die van jou indien je bijvoorbeeld in de running bent als kandidaat voor een job. Onze belofte dat we hier enorm respectvol mee omspringen maar hieronder ook nog even “de kleine lettertjes”.

Indien je vragen hieromtrent hebt … geef een gil / belletje of mailtje, we antwoorden graag.

Privacyverklaring Flexorius
Door je kandidatuur of CV in te dienen verklaar jij onderstaande Privacyverklaring voor kandidaten te hebben gelezen. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens gebruiken zoals hieronder uiteengezet, gelieve geen CV of kandidatuur in te dienen.

Deze Privacyverklaring voor kandidaten zet uiteen:

 • welke informatie we verzamelen in de loop van het sollicitatie- en rekruteringsproces;
 • hoe we deze gegevens gebruiken;
 • welke technische middelen we gebruiken om je gegevens te verwerken;
 • wie toegang heeft tot je gegevens;
 • gedurende welke termijn we je gegevens bewaren;
 • hoe je de gegevens die we over jou verzamelen kan raadplegen en bijwerken;
 • hoe we je gegevens beveiligen;
 • waar je terecht kan voor vragen en opmerkingen.
 • Welke gegevens verzamelen we?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die wij van jou ontvangen en over jou verzamelen en verwerken in het kader van jouw kandidatuur en het verdere rekruteringsproces of voor opname in onze wervingsreserve.

Deze gegevens omvatten: identificatie- en contactgegevens, persoonlijke kenmerken (zoals geslacht en geboortedatum), opleiding en werkervaring (incl. punten, certificaten, diploma’s, referenties), jobvoorkeuren, troeven, interessedomeinen, hobbies, video’s, audiofragmenten, financiële gegevens (bv. huidige en gewenste salaris), alle gegevens uit jouw CV, alle zichtbare gegevens uit jouw LinkedIn-profiel en andere sociale media of publieke websites, en alle overige gegevens die je ons schriftelijk of mondeling meedeelt in het kader van je kandidatuur.

Hoe gebruiken we jouw gegevens?
Je gegevens zullen gebruikt worden in het kader van het sollicitatie- en rekruteringsproces, onder meer voor:

 • het beoordelen van je vaardigheden, kwalificaties en interesses binnen het kader van onze carrièremogelijkheden;
 • controleren van je gegevens, nagaan van referenties en/of uitvoeren van achtergrondchecks (waar toepasselijk);
 • communicatie betreffende het rekruteringsproces en je kandidatuur;
 • aanbrengen van verbeteringen in het sollicitatie- en rekruteringsproces van Flexorius.

De verwerkingen voor de doeleinden 1, 2 en 3 hierboven zijn noodzakelijk voor de mogelijke totstandkoming van een overeenkomst tussen jou en Flexorius, en de verwerking voor doeleinde 4 is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Flexorius om haar processen te verbeteren, op basis van het verloop van het sollicitatie- en rekruteringsproces met jou.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Je gegevens kunnen worden gedeeld binnen Flexorius.

Binnen deze entiteiten hebben de volgende personeelsleden toegang tot jouw gegevens:

 • HR-personeelsleden;
 • managers.

In bepaalde gevallen kunnen technische personeelsleden toegang krijgen tot je gegevens, maar enkel voor zover dit noodzakelijk is om de goede werking van onze technische systemen te verzekeren.

Flexorius zal mogelijk beroep doen op externe dienstverleners of derden voor bepaalde van de hoger omschreven doeleinden (bv. recruteringswebsites, consultants of het uitvoeren van achtergrondchecks). Toegang tot jouw gegevens zal zich in dat geval beperken tot de doeleinden die beschreven zijn in deze Privacyverklaring, en met inachtneming van de vereisten van de toepasselijke privacywetgeving.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?
De persoonsgegevens verwerkt voor kandidatenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is. Hiervoor wordt er uitgegaan van een bewaarcriterium van 2 jaar na het laatste contact.

In geval van eventuele indiensttreding zullen jouw gegevens opgenomen worden in je personeelsdossier.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
De kandidaat heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de kandidaat het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@flexorius.com

Beveiliging van je gegevens
Wij beveiligen onze informaticasystemen tegen ongeoorloofde toegang. Daarnaast hebben we passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om je gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke wissing, wijziging of openbaarmaking en tegen misbruik, schade en diefstal.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of eventuele klachten betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen met privacy@flexorius.com

Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthorieit www.privacycommission.be.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
Aan deze Privacyverklaring worden op regelmatige basis wijzigingen aangebracht. De meest recente versie is steeds terug te vinden op deze pagina. De datum waarop deze tekst voor het laatst gewijzigd is, vind je terug in de hoofding van het document. Gelieve op regelmatige basis te raadplegen of er een nieuwe versie gepubliceerd is, aangezien deze wijzigingen op de datum van publicatie op jouw gegevens van toepassing zullen zijn.

Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG” of “GDPR”) zullen door Flexorius in overeenstemming met deze verordering verwerkt worden.